REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SCHOOLMANAGER.PL

DEFINICJE

Serwis – serwis internetowy Schoolmanger.pl należący do Administratora, umieszczony pod adresem www.schoolmanager.pl, w ramach którego świadczone są Usługi

Administrator - firma IT Crowd Tomasz Ząbkowicz, ul. Piechoty Łanowej 46, 02-951 Warszawa figurująca w EDG pod numerem NIP 9512136115, REGON 369473066

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna rejestrująca Konto Szkoły w serwisie Schoolmanager.pl

Konto Szkoły – główne konto w serwisie zakładane przez Użytkownika za pośrednictwem strony https://schoolmanager.pl/register. W ramach Konta Szkoły możliwe jest tworzenie dodatkowych kont dla innych użytkowników takich jak pracownicy, uczniowie i nauczyciele.

Formularz Rejestracyjny – formularz wypełniany w trakcie procesu rejestracji do Serwisu

Hasło – ciąg znaków umożliwiających logowanie się do systemu

Login - Nazwa Użytkownika, która jest adresem email

Logowanie – proces uwierzytelnienia i autoryzacji użytkownika, polegający na podaniu loginu i hasła uwierzytelniającego.

Rejestracja – Dobrowolne wprowadzenie danych przez Użytkownika w celu umożliwienia późniejszego Logowania

Usługa - zasób Serwisu Schoolmanager.pl umożliwiający konkretne czynności administrowania danymi.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR - General Data Protection Regulation – tekst opublikowany w Dzienniku UE).

Dane osobowe - wszelkie dane osobowe definowane zgodnie z RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, które Użytkownik wprowadza do Serwisu;

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.schoolmanager.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim Usług internetowych.

2. Użytkownikiem Serwisu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

3. Każdy Użytkownik wraz z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. Każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z Usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia Usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

4. Właścicielem i administratorem Serwisu (zwany dalej „Administratorem”) jest firma IT Crowd Tomasz Ząbkowicz, ul. Piechoty Łanowej 46, 02-951 Warszawa figurująca w EDG pod numerem NIP 9512136115, REGON 369473066.

5. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest połączenie z siecią internetową o prędkości minimum 4MB/s oraz przeglądarka internetowa obsługująca HTML5 i JavaScript. Administrator Serwisu zaleca korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne funkcjonowanie Serwisu wynikające z nieprawidłowej konfiguracji komputera lub łącza Użytkownika, wynikające z punktu 5.

§ 2 RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Serwis Schoolmanager.pl udostępnia autorskie Usługi w postaci zakodowanych zasobów informatycznych. Korzystanie z zasobów Serwisu jest całkowicie dobrowolne.

2. Administrator Serwisu ma prawo do dowolnej zmiany cen, ekspozycji Usług i materiałów dydaktycznych, dodawania Usług, ich wycofywania a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

3. Serwis Schoolmanager.pl jest wyłącznym autorem wszystkich oferowanych Usług i posiada prawa do wszelkich prezentowanych materiałów graficznych i tekstowych.

§ 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Zainteresowane osoby mogą korzystać z Usług Serwisu w wersji płatnej lub w trakcie bezpłatnego okresu próbnego.

2. Korzystanie z Serwisu po upłynięciu bezpłatnego okresu testowego wiąże się z opłatami właściwymi dla wybranej wersji programu wyszczególnionej w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.schoolmanager.pl.

3. Dostęp do wykupionej przez Użytkownika Usługi jest ograniczony czasowo. W wersji podstawowej jest to jeden miesiąc kalendarzowy, jednak możliwe jest również wykupienie Usługi na dłuższy okres po uzgodnieniu z Administratorem.

4. Płatność za korzystanie z Serwisu odbywa się "z dołu", na podstawie faktur przesyłanych Użytkownikom na początku kolejnego miesiąca kalendarzowego.

5. Płatność za korzystanie z Serwisu uiszczana jest na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu (www.schoolmanager.pl/privacy).

8. Właściciel Serwisu może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia jego Usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji organom ścigania.

9. Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144).

10. Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w Serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą adresu e-mail oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważana za skutecznie doręczoną.

§ 4 REJESTRACJA

1. Serwis działa w systemie online.

2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie zarejestrowanie się w Serwisie. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, otrzymuje się link aktywacyjny wysłany na adres email. Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje pełen dostęp do Serwisu. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane przy pomocy funkcji dostępnych w Serwisie. Po przesłaniu wypełnionego formularza użytkownik w sposób czynny zaczyna korzystać z zasobów Serwisu i jednocześnie dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta Użytkownika pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji następuje poprzez wysłanie linków aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych a także stworzenie odpowiednich wpisów w bazie danych. Login i Hasło mają charakter poufny. Użytkownik korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Administratorowi.

4. Serwis zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.

5. W przypadku naruszenia regulaminu Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do Serwisu.

6. Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z Serwisu

7. Rozwiązanie umowy następuje, gdy:

a. Użytkownik zalega z płatnościami;

b. Użytkownik zamieszcza lub udostępnia treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Administratora, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody.

c. Użytkownik nie przestrzega Regulaminu;

d. Administrator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Użytkownika lub związanej z nimi działalności.

e. Administrator uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Uzytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do konta w Serwisie.

f. Podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

g. Upłynął bezpłatny okres testowy korzystania z Serwisu, ale kontakt z Użytkownikiem w celu uzyskania od niego potwierdzenia chęć dalszego, płatnego, korzystania z programu okazał się niemożliwy drogą telefoniczną lub mailową.

§ 5 UŻYTKOWNIK

1. Użytkownik korzystający z Serwisu, ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku korzystania z Usługi.

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest czynione na własną odpowiedzialność.

3. Poprzez akceptację Regulaminu i dokonanie płatności Użytkownik zawiera z Administratorem umowę na korzystanie z Serwisu. Na jej podstawie Administrator udziela Użytkownikowi odpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie w jednym czasie z Serwisu na podstawie jednego, indywidualnego loginu (adresu e–mail).

4. Użytkownik ma możliwość stworzenia na swoim koncie kont dostępowych dla więcej niż jednej osoby. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób wykorzystania sowjego konta oraz tak utworzonych kont dla innych osób, a w szczególności za działania niezgodne z Regulaminem i Polityką Prywatności.

5. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wprowadzane do Serwisu dane. Jeśli będzie taka konieczność, Użytkownik zwolni Administratora z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wprowadzane do Serwisu dane.

6. Użytkownik oświadcza, że w zakresie przewidzianym przez RODO jest administratorem wszystkich wprowadzonych przez siebie do Serwisu Danych Osobowych i to na nim ciąży odpowiedzialność uzyskania niezbędnych zgód od osób do których te dane należą. Firma IT Crowd Tomasz Ząbkowicz jest jedynie podmiotem przetwarzającym te dane na zlecenie Użytkownika.

7. Użytkownik oświadcza, że nie będzie korzystał z kont innych osób, ani też udostępniał swojego konta innym osobom, za wyjątkiem osób upoważnionych przez Użytkownika do korzystania z Serwisu i przetwarzania zawartych tam Danych Osobowych.

8. Użytkownik oświadcza, że nie będzie sprzedawać, ani w jakikolwiek inny sposób odstępować swojego konta na rzecz innych osób. Użytkownik może mieć więcej niż jedno konto, jeżeli jednak będzie wykorzystywał je w celu obejścia zapisów Regulaminu lub Polityki Prywatności Administrator może zablokować konta i wypowiedzieć Umowę.

9. Użytkownik nie będzie korzystać z Serwisu w zakresie innym, niż konieczny do celów realizacji Umowy.

10. Użytkownik ma obowiązek poinformować Administratora o zmianie adresu kontaktowego e-mail lub danych firmy na którą wystawiane są faktury za korzystanie z Serwisu w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni od ich zmiany. Za adres kontaktowy rozumiany jest adres e-mail podany przy rejestracji Konta Szkoły.

11. Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego w procesie rejestracji dane są zgodne z prawdą oraz, że do korzystania z Serwisu przystępuje dobrowolnie.

12. Ponieważ Serwis jest tylko narzędziem, które Użytkownik wykorzystuje, dlatego akceptuje on, że:

a. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w tym w postaci utraconych korzyści, utratę danych, informacji, w następstwie niedostarczenia danych lub informacji klientom Użytkownika, opóźnień w dostarczeniu lub przerw w działaniu Serwisu lub świadczeniu usług;

b. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Serwisu, niezależnie od sposobu jego wykorzystania;

c. Administrator odpowiada względem Użytkownika maksymalnie do wysokości średniego jednomiesięcznego (1 miesiąc) wypłaconego przez Użytkownika na rzecz Administratora wynagrodzenia w okresie ostatnich 12 miesięcy;

d. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, w tym względem Administratora, za importowaną do Serwisu bazę danych osobowych, których jest administratorem w myśl przepisów RODO oraz Ustawy o Danych Osobowych.

§ 6 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Administrator, oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

2. Nabywca Usługi może użytkować ją zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach z dostępem online.

3. Każdy nabywca Usługi zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niej dostępu.

4. Wszelkie pliki i materiały udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

5. Na podstawie umowy zawartej w momencie założenia konta w Serwisie, Użytkownikowi przysługuje licencja na Serwis na polach eksploatacji wskazanych w art. 74 oraz art. 75 Ustawy Prawo Autorskie, przy czym nie może on:

a. Trwale lub czasowo zwielokrotniać Serwisu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

b. Tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układ lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian w Serwisie,

c. Sporządzać kopii zapasowej Serwisu,

d. Zwielokrotniać kodu lub tłumaczyć jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Autorskie.

6. Udzielona Użytkownikowi licencja oraz związane z nią prawa do korzystania z Serwisu wygasają z chwilą rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy.

§ 7 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje w zakresie Usług świadczonych przez Serwis można zgłaszać drogą elektroniczną na adres email: info@schoolmanager.pl, lub pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: IT Crowd Tomasz Ząbkowicz, ul. Piechoty Łanowej 46, 02-951 Warszawa.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli wynika ona z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

4. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu dostęp do Usługi na okres dłuższy niż jednem miesiąc kalendarzowy przysługuje prawo zwrotu zainwestowanej kwoty (proporcjonalnie do minionego okresu korzystania z Usługi), jeżeli Użytkownik w sposób zasadny wykarze, że Serwis działa nieprawidłowo lub jest niedostępny.

5. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpią uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).

6. Zwrot wartości Usługi odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości na adres info@schoolmanager.pl do Administratora, w której oświadcza, iż ma zamiar skorzystać z prawa do otrzymania zwrotu pieniędzy, podając swoje dane (imię i nazwisko oraz adres e-mail z jakiego został dokonany zakup dostępu), datę i cenę zakupu.

7. W ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości email o chęci otrzymania zwrotu pieniędzy, Administrator odpowie Użytkownikowi, jeżeli prośba o zwrot nie nosi znamion nadużycia Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie numeru konta bankowego, na jaki Administrator ma przelać należną kwotę zwrotu.

8. Zwrot należności zapłaconej przez Użytkownika za Usługę z potrąceniem opłat manipulacyjnych (4%) zostanie dokonany w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Administratora numeru konta bankowego, na jaki zwrot ma zostać dokonany.

9. Jednocześnie z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o zwrot, o którym Użytkownik zostanie poinformowany, dostęp do Usługi z tytułu której był zrealizowany zwrot zostanie zablokowany.

10. Wszelkie zgromadzone dane w okresie korzystania z Usługi Serwisu z tytułu której następuje zwrot zostaną trwale wymazane.

§ 8 OCHRONA DANYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

2. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie określonej w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 2017 poz. 1219). Administrator jest uprawniony przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane przy Rejestracji także po zakończeniu korzystania z Usługi, jeżeli są:

a) niezbędne do rozliczenia zamówienia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;

b) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 wspomnianej ustawy;

c) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.

3. Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji Usługi, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b ) oraz celach księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Administrator informuje, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności akceptowanej przez Użytkownika podczas Rejestracji konta w systemie, dostępnej pod adresem www.schoolmanager.pl/privacy

§ 9 INFORMACJE KOŃCOWE

1. Administrator nie odpowiada za wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usług w dowolnym czasie bez podawania przyczyn.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci internetowe, utratą na skutek działania osób trzecich.

5. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

6. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu a Użytkownicy zostaną poinformowani o ich dokonaniu drogą mailową.

7. Po otrzymaniu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

8. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

9. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

10. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług czy zmiany profilu działania.

11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

12. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

13. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

May 23, 2018

Sign up for our newsletter and stay in touch!

We promise, we do not spam :)